+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

پنج شنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

احکام (الصوم) جلسه ۳۹