+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ -

اخلاق (منیه المرید) جلسه ۰۵