+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

ادامه المنطق (مظفر) جلسه ۲۱۲