+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ -

ادامه المنطق (مظفر) جلسه ۲۱۳