+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۵ -

اصول فقه (مظفر) جلسه ۱۴۲