+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

سه شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اصول فقه (مظفر) جلسه ۱۵۰