+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۵ -

اصول فقه (مظفر) جلسه ۱۵۷