+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ -

البهجه المرضیه (سیوطی) جلسه ۰۵