+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

البهجه المرضیه (سیوطی) جلسه ۲۰