+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

سه شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ -

البهجه المرضیه (سیوطی) جلسه ۴۵