+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

یکشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۶ -

الموجز فی المنطق جلسه ۰۲