+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تجزیه و ترکیب جلسه ۰۶