+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

سه شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ -

جواهر البلاغه جلسه ۶۰