+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶ -

شرح اللمعه (الصلاه) جلسه ۶۸