+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۶ -

شرح اللمعه (الصلاه) جلسه ۷۱