+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵ -

شرح اللمعه (الصلاه) جلسه ۷۱