+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵ -

شرح اللمعه (الصلاه) جلسه ۸۳