+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۵ -

شرح اللمعه (الصلاه) جلسه ۸۷