+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۷ -

شرح اللمعه (طهارت) جلسه ۱۵