+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

دوشنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۵ -

شرح اللمعه (طهارت) جلسه ۲۵