+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

چهارشنبه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ -

شرح اللمعه (طهارت) جلسه ۳۷