+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

جمعه, ۰۳ آذر ۱۳۹۶ -

شرح اللمعه (طهارت) جلسه ۳۷