+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

یکشنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۵ -

شرح اللمعه (طهارت) جلسه ۳۸