+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۶ -

عروه الوثقی (طهارت) جلسه ۰۹