+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

جمعه, ۰۳ آذر ۱۳۹۶ -

عروه الوثقی (طهارت) جلسه ۳۰