+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

جمعه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

مغنی الادیب جلسه ۱۰۹