+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۵ -

مغنی الادیب جلسه ۱۱۵