+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ -

نحو (نحو مقدماتی) جلسه ۱۷