+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نحو (نحو مقدماتی) جلسه ۳۰