+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

شنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ -

نحو (نحو مقدماتی) جلسه ۳۱