+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

سه شنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ -

جدول پخش ماهیانه: دی ۹۵
چهارشنبه ۹۵/۱۰/۰۱ – روز ۷۵ شرح لمعه (رهن) جلسه ۰۹ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۳۳ شرح لمعه (حج) جلسه ۷۵
پنج‌شنبه ۹۵/۱۰/۰۲ – روز ۷۶ شرح لمعه (رهن) جلسه ۱۰ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۳۴ شرح لمعه (حج) جلسه ۷۶
جمعه ۹۵/۱۰/۰۳
شنبه ۹۵/۱۰/۰۴ – روز ۷۷ شرح لمعه (رهن) جلسه ۱۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۳۵ شرح لمعه (حج) جلسه ۷۷
یک‌شنبه ۹۵/۱۰/۰۵ – روز ۷۸ شرح لمعه (رهن) جلسه ۱۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۳۶ شرح لمعه (حج) جلسه ۷۸
دوشنبه ۹۵/۱۰/۰۶ – روز ۷۹ شرح لمعه (حجر) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۳۷ شرح لمعه (حج) جلسه ۷۹
سه‌شنبه ۹۵/۱۰/۰۷ – روز ۸۰ شرح لمعه (حجر) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۳۸ شرح لمعه (حج) جلسه ۸۰
چهارشنبه ۹۵/۱۰/۰۸ – روز ۸۱ شرح لمعه (حجر) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۳۹ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۱
پنج‌شنبه ۹۵/۱۰/۰۹ – روز ۸۲ شرح لمعه (ضمان) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۰ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۲
جمعه ۹۵/۱۰/۱۰
شنبه ۹۵/۱۰/۱۱ – روز ۸۳ شرح لمعه (ضمان) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۱ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۳
یک‌شنبه ۹۵/۱۰/۱۲ – روز ۸۴ شرح لمعه (ضمان) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۲ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۴
دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ – روز ۸۵ شرح لمعه (ضمان) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۳ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۵
سه‌شنبه ۹۵/۱۰/۱۴ – روز ۸۶ شرح لمعه (ضمان) جلسه ۰۵ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۴ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۶
چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵ – روز ۸۷ شرح لمعه (حواله) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۵ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۷
پنج‌شنبه ۹۵/۱۰/۱۶ – روز ۸۸ شرح لمعه (حواله) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۶ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۸
جمعه ۹۵/۱۰/۱۷
شنبه ۹۵/۱۰/۱۸ – روز ۸۹ شرح لمعه (حواله) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۷ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۰۹
یک‌شنبه ۹۵/۱۰/۱۹ – روز ۹۰ شرح لمعه (حواله) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۸ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۱۰
دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۰ – روز ۹۱ شرح لمعه (کفاله) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۴۹ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۱۱
سه‌شنبه ۹۵/۱۰/۲۱ – روز ۹۲ شرح لمعه (کفاله) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۵۰ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۱۲
چهارشنبه ۹۵/۱۰/۲۲ – روز ۹۳ شرح لمعه (کفاله) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۵۱ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۱۳
پنج‌شنبه ۹۵/۱۰/۲۳ – روز ۹۴ شرح لمعه (کفاله) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۵۲ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۱۴
جمعه ۹۵/۱۰/۲۴
شنبه ۹۵/۱۰/۲۵ – روز ۹۵ شرح لمعه (صلح) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۵۳ شرح لمعه (قضاء) جلسه ۱۵