+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷ -

جدول پخش ماهیانه: اردیبهشت ۹۶
شنبه ۹۶/۰۲/۰۲ – روز ۱۶۸ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۶ شرح لمعه (غصب) جلسه ۱۰
یک‌شنبه ۹۶/۰۲/۰۳ – روز شهادت امام موسی کاظم (ع)
دوشنبه ۹۶/۰۲/۰۴ – روز ۱۶۹ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۷ شرح لمعه (غصب) جلسه ۱۱
سه‌شنبه ۹۶/۰۲/۰۵ – روز عید مبعث
چهارشنبه ۹۶/۰۲/۰۶ – روز
پنج‌شنبه ۹۶/۰۲/۰۷ – روز ۱۷۰ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۸ شرح لمعه (غصب) جلسه ۱۲
جمعه ۹۶/۰۲/۰۸
شنبه ۹۶/۰۲/۰۹ – روز ۱۷۱ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۵  اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۹  شرح لمعه (غصب) جلسه ۱۳
یک‌شنبه ۹۶/۰۲/۱۰ – روز ۱۷۲ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۶ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۰  شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۱
دوشنبه ۹۶/۰۲/۱۱ – روز ۱۷۳ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۷ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۱ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۲
سه‌شنبه ۹۶/۰۲/۱۲ – روز ۱۷۴ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۸ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۲ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۳
چهارشنبه ۹۶/۰۲/۱۳ – روز ۱۷۵ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۹ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۳ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۴
پنج‌شنبه ۹۶/۰۲/۱۴ – روز ۱۷۶ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۱۰ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۴ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۵
جمعه ۹۶/۰۲/۱۵
شنبه ۹۶/۰۲/۱۶ – روز ۱۷۷ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۱۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۵ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۶
یک‌شنبه ۹۶/۰۲/۱۷ – روز ۱۷۸ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۱۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۶ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۷
دوشنبه ۹۶/۰۲/۱۸ – روز ۱۷۹ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۱۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۷ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۸
سه‌شنبه ۹۶/۰۲/۱۹ – روز ۱۸۰ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۱۴  اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۸  شرح لمعه (لقطه) جلسه ۰۹
چهارشنبه ۹۶/۰۲/۲۰ – روز ۱۸۱ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۱۵ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۳۹ شرح لمعه (لقطه) جلسه ۱۰
پنج‌شنبه ۹۶/۰۲/۲۱ – روز
جمعه ۹۶/۰۲/۲۲
شنبه ۹۶/۰۲/۲۳ – روز
یک‌شنبه ۹۶/۰۲/۲۴ – روز
دوشنبه ۹۶/۰۲/۲۵ – روز
سه‌شنبه ۹۶/۰۲/۲۶ – روز
چهارشنبه ۹۶/۰۲/۲۷ – روز
پنج‌شنبه ۹۶/۰۲/۲۸ – روز