+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

سه شنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

جدول پخش ماهیانه: فروردین ۹۶
شنبه ۹۶/۰۱/۰۵ – روز ۱۴۷ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۵ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۱
یک‌شنبه ۹۶/۰۱/۰۶ – روز ۱۴۸ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۶ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۲
دوشنبه ۹۶/۰۱/۰۷ – روز ۱۴۹ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۷ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۳
سه‌شنبه ۹۶/۰۱/۰۸ – روز ۱۵۰ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۸ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۴
چهارشنبه ۹۶/۰۱/۰۹ – روز ۱۵۱ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۵ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۹ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۵
پنج‌شنبه ۹۶/۰۱/۱۰ – روز ۱۵۲ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۶ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۰ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۶
جمعه ۹۶/۰۱/۱۱
شنبه ۹۶/۰۱/۱۲ – روز تعطیل
یک‌شنبه ۹۶/۰۱/۱۳ – روز تعطیل میلاد امیرالمومنین علیه السلام
دوشنبه ۹۶/۰۱/۱۴ – روز ۱۵۳ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۷ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۱ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۷
سه‌شنبه ۹۶/۰۱/۱۵ – روز ۱۵۴ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۸ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۲ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۸
چهارشنبه ۹۶/۰۱/۱۶ – روز ۱۵۵ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۹ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۳ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۹
پنج‌شنبه ۹۶/۰۱/۱۷ – روز ۱۵۶ شرح لمعه (السبق والرمایه) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۴ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۲۰
جمعه ۹۶/۰۱/۱۸
شنبه ۹۶/۰۱/۱۹ – روز ۱۵۷ شرح لمعه (السبق والرمایه) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۵ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۲۱
یک‌شنبه ۹۶/۰۱/۲۰ – روز ۱۵۸ شرح لمعه (السبق والرمایه) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۶ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۲۲
دوشنبه ۹۶/۰۱/۲۱ – روز ۱۵۹ شرح لمعه (السبق والرمایه) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۷ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۱
سه‌شنبه ۹۶/۰۱/۲۲ – روز تعطیل
چهارشنبه ۹۶/۰۱/۲۳ – روز ۱۶۰ شرح لمعه (السبق والرمایه) جلسه ۰۵ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۸ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۲
پنج‌شنبه ۹۶/۰۱/۲۴ – روز ۱۶۱ شرح لمعه (جعاله) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۱۹ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۳
جمعه ۹۶/۰۱/۲۵
شنبه ۹۶/۰۱/۲۶ – روز ۱۶۲ شرح لمعه (جعاله) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۰ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۴
یک‌شنبه ۹۶/۰۱/۲۷ – روز ۱۶۳ شرح لمعه (جعاله) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۱ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۵
دوشنبه ۹۶/۰۱/۲۸ – روز ۱۶۴ شرح لمعه (جعاله) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۲ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۶
سه‌شنبه ۹۶/۰۱/۲۹ – روز ۱۶۵ شرح لمعه (جعاله) جلسه ۰۵ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۳ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۷
چهارشنبه ۹۶/۰۱/۳۰ – روز ۱۶۶ شرح لمعه (جعاله) جلسه ۰۶ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۴ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۸
پنج‌شنبه ۹۶/۰۱/۳۱ – روز ۱۶۷ شرح لمعه (وصایا) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۲۵ شرح لمعه (غصب) جلسه ۰۹