+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۵ -

جدول پخش ماهیانه: مهر ۹۵
شنبه ۹۵/۰۷/۰۳ – روز ۵۶ شرح لمعه (متاجر) جلسه ۵۶ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۱۴ شرح لمعه (حج) جلسه ۵۶
یک‌شنبه ۹۵/۰۷/۰۴ – روز ۵۷ شرح لمعه (متاجر) جلسه ۵۷ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۱۵ شرح لمعه (حج) جلسه ۵۷
دوشنبه ۹۵/۰۷/۰۵ – روز ۵۸ شرح لمعه (متاجر) جلسه ۵۸ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۱۶ شرح لمعه (حج) جلسه ۵۸
سه‌شنبه ۹۵/۰۷/۰۶ – روز ۵۹ شرح لمعه (متاجر) جلسه ۵۹ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۱۷ شرح لمعه (حج) جلسه ۵۹
چهارشنبه ۹۵/۰۷/۰۷ – روز ۶۰ شرح لمعه (دین) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۱۸ شرح لمعه (حج) جلسه ۶۰
پنج‌شنبه ۹۵/۰۷/۰۸ – روز ۶۱ شرح لمعه (دین) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۱۹ شرح لمعه (حج) جلسه ۶۱
جمعه ۹۵/۰۷/۰۹
شنبه ۹۵/۰۷/۱۰ – روز ۶۲ شرح لمعه (دین) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۲۰ شرح لمعه (حج) جلسه ۶۲
یک‌شنبه ۹۵/۰۷/۱۱ – روز ۶۳ شرح لمعه (دین) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۲۱ شرح لمعه (حج) جلسه ۶۳
دوشنبه ۹۵/۰۷/۱۲ – روز تعطیل محرم
سه‌شنبه ۹۵/۰۷/۱۳ – روز تعطیل
چهارشنبه ۹۵/۰۷/۱۴ – روز تعطیل
پنج‌شنبه ۹۵/۰۷/۱۵ – روز تعطیل
جمعه ۹۵/۰۷/۱۶
شنبه ۹۵/۰۷/۱۷ – روز تعطیل
یک‌شنبه ۹۵/۰۷/۱۸ – روز تعطیل
دوشنبه ۹۵/۰۷/۱۹ – روز تعطیل
سه‌شنبه ۹۵/۰۷/۲۰ – روز تعطیل تاسوعا
چهارشنبه ۹۵/۰۷/۲۱ – روز تعطیل عاشورا
پنج‌شنبه ۹۵/۰۷/۲۲ – روز تعطیل
جمعه ۹۵/۰۷/۲۳
شنبه ۹۵/۰۷/۲۴ – روز  تعطیل
یک‌شنبه ۹۵/۰۷/۲۵ – روز ۶۴ تعطیل
دوشنبه ۹۵/۰۷/۲۶ – روز ۶۵ تعطیل
سه‌شنبه ۹۵/۰۷/۲۷ – روز ۶۶ تعطیل
چهارشنبه ۹۵/۰۷/۲۸ – روز ۶۷ تعطیل
پنج‌شنبه ۹۵/۰۷/۲۹ – روز ۶۸ تعطیل