+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین حوزه علمیه ماهواره ای در جهان اسلام

سه شنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ -

جدول پخش ماهیانه: اسفند ۹۵
شنبه ۹۵/۱۱/۳۰ – روز ۱۲۴ شرح لمعه (مساقات) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۲ شرح لمعه (وقف) جلسه ۰۴
یک‌شنبه ۹۵/۱۲/۰۱ – روز ۱۲۵ شرح لمعه (مساقات) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۳ شرح لمعه (وقف) جلسه ۰۵
دوشنبه ۹۵/۱۲/۰۲ – روز ۱۲۶ شرح لمعه (مساقات) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۴ شرح لمعه (وقف) جلسه ۰۶
سه‌شنبه ۹۵/۱۲/۰۳ – روز ۱۲۷ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۵ شرح لمعه (وقف) جلسه ۰۷
چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۴ – روز ۱۲۸ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۶ شرح لمعه (وقف) جلسه ۰۸
پنج‌شنبه ۹۵/۱۲/۰۵ – روز ۱۲۹ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۷ شرح لمعه (وقف) جلسه ۰۹
جمعه ۹۵/۱۲/۰۶
شنبه ۹۵/۱۲/۰۷ – روز ۱۳۰ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۸ شرح لمعه (وقف) جلسه ۱۰
یک‌شنبه ۹۵/۱۲/۰۸ – روز ۱۳۱ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۵ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۸۹ شرح لمعه (وقف) جلسه ۱۱
دوشنبه ۹۵/۱۲/۰۹ – روز ۱۳۲ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۶ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۰ شرح لمعه (عطیه) جلسه ۰۱
سه‌شنبه ۹۵/۱۲/۱۰ – روز ۱۳۳ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۷ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۱ شرح لمعه (عطیه) جلسه ۰۲
چهارشنبه ۹۵/۱۲/۱۱ – روز ۱۳۴ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۸ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۲ شرح لمعه (عطیه) جلسه ۰۳
پنج‌شنبه ۹۵/۱۲/۱۲ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
جمعه ۹۵/۱۲/۱۳
شنبه ۹۵/۱۲/۱۴ – روز ۱۳۵ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۰۹ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۳ شرح لمعه (عطیه) جلسه ۰۴
یک‌شنبه ۹۵/۱۲/۱۵ – روز ۱۳۶ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۱۰ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۴ شرح لمعه (عطیه) جلسه ۰۵
دوشنبه ۹۵/۱۲/۱۶ – روز ۱۳۷ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۱۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۵ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۱
سه‌شنبه ۹۵/۱۲/۱۷ – روز ۱۳۸ شرح لمعه (اجاره) جلسه ۱۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۶ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۲
چهارشنبه ۹۵/۱۲/۱۸ – روز ۱۳۹ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۷ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۳
پنج‌شنبه ۹۵/۱۲/۱۹ – روز ۱۴۰ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۲ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۸ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۴
جمعه ۹۵/۱۲/۲۰
شنبه ۹۵/۱۲/۲۱ – روز ۱۴۱ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۳ اصول فقه (مظفر) جلسه ۲۹۹ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۵
یک‌شنبه ۹۵/۱۲/۲۲ – روز ۱۴۲ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۴ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۰ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۶
دوشنبه ۹۵/۱۲/۲۳ – روز ۱۴۳ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۵ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۱ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۷
سه‌شنبه ۹۵/۱۲/۲۴ – روز ۱۴۴ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۶ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۲ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۸
چهارشنبه ۹۵/۱۲/۲۵ – روز ۱۴۵ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۷ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۳ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۰۹
پنج‌شنبه ۹۵/۱۲/۲۶ – روز ۱۴۶ شرح لمعه (وکاله) جلسه ۰۸ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۴ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۰
جمعه ۹۵/۱۲/۲۷
شنبه ۹۵/۱۲/۲۸ – روز ۱۴۷ شرح لمعه (شفعه) جلسه ۰۱ اصول فقه (مظفر) جلسه ۳۰۵ شرح لمعه (اقرار) جلسه ۱۱