+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷ -

صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۸ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۷ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۶ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۵ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۴ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۳ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۲ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۱ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۳۰ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۹ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۸ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۷ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۶ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۵ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۴ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۳ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۲ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۱ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۲۰ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۹ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۸ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۷ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۶ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۵ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۴ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۳ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۲ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۱ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۱۰ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۹ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۸ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۷ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۶ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۵ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۴ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۳ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۲ صرف (صرف مقدماتی) جلسه ۰۱