+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام

اولین حوزه علمیه مجازی در جهان اسلام

دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ -

همیاری مدرسه

مدرسه جهانی امام صادق (ع) اولین حوزه علمیه مجازی

بانک ملی
بنام: محمد علی شاه رفعتی
شماره حساب: ۰۳۳۸۱۶۵۹۷۴۰۰۰
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۳۱۵۴۶۵۱۹۹