+٩٨-٢٥-٠٠٠٠٠٠٠٠

آدرس: ایران، قم مقدس

اولین مدرسه علمیه مجازی در جهان اسلام

یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶ -

همیاری شبکه

شبکه جهانی امام صادق (ع) اولین حوزه علمیه ماهواره ای

بانک ملی
بنام: محمد علی شاه رفعتی
شماره حساب: ۰۳۳۸۱۶۵۹۷۴۰۰۰
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۳۱۵۴۶۵۱۹۹