نحو مقدماتی (درس 1)

علم نحو یکی از علوم پایه در یادگیری زبان عربی می باشد که بدون یادگیری این علم امکان تسلط به زبان و متون عربی نخواهد بود. کتاب نحو مقدماتی بصورت خلاصه و ابتدایی ما را با این علم آشنا می کند.
این کتاب توسط استاد هاشمی در 50 جلسه تدریس گردیده است.
مدرسه مجازی امام صادق علیه السلام

  • 34:10 دقیقه
  • 25 بهمن 1400

×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما