عقائد مجلسی
استاد امیدواری

عقائد مجلسی

این کتاب توسط علامه محمد باقر مجلسی در دو بخش و به زبان عربی نگاشته شده که در بخش اول اصول عقائد شیعه مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم وظایف عبادی مؤمنان، استاد امیدواری خراسانی در 100 جلسه این کتاب را با شرح و بسط فراوان تدریس نموده‌اند.

تعداد دروس
تعداد دروس
100عدد
ترم
ترم
ترم 3
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • زندگي نامه‌ي علامه مجلسي
 • زندگي نامه‌ي علامه مجلسي
 • زندگي نامه‌ي علامه مجلسي
 • زندگي نامه‌ي علامه مجلسي
 • رفع شبهه
 • جايگاه علامه مجلسي
 • انگيزه علامه مجلسي از تاليف کتاب
 • نصايح علامه مجلسي به مؤمنين
 • مسئله شفاعت
 • معصومين واسطه فيض اند
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

این کتاب توسط علامه محمد باقر مجلسی در دو بخش و به زبان عربی نگاشته شده که در بخش اول اصول عقائد شیعه مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم وظایف عبادی مؤمنان، استاد امیدواری خراسانی در 100 جلسه این کتاب را با شرح و بسط فراوان تدریس نموده‌اند.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما