منیة المرید
استاد بندانی نیشابوری

منیة المرید

منیه المرید فی آداب المفید و المستفید که عهده دار بیان ارزش علم و آداب تعلیم و تعلم است توسط مرحوم شهید ثانی که در والاترین درجات علم و معرفت و اخلاق بوده نگاشته شده است و سالهاست که در حوزه‌های شیعه مورد استفاده طلاب می‌باشد.
این کتاب توسط استاد بندانی نیشابوری در 181 جلسه تدریس گردیده است که 100 جلسه آن در ترم اول و مابقی برای ترم دوم در نظر گرفته شده است.
درضمن از این کتاب امتحانی برگزار نخواهد شد.

تعداد دروس
تعداد دروس
81عدد
ترم
ترم
ترم 2
مدت آموزش
مدت آموزش
ساعت
پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
انجمن تخصصی

نمونه ای از سرفصل های دروس

 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • ادامه آداب مخصوص شاگرد با استاد
 • توضیحات درس

 • پرسش و پاسخ

منیه المرید فی آداب المفید و المستفید که عهده دار بیان ارزش علم و آداب تعلیم و تعلم است توسط مرحوم شهید ثانی که در والاترین درجات علم و معرفت و اخلاق بوده نگاشته شده است و سالهاست که در حوزه‌های شیعه مورد استفاده طلاب می‌باشد.
این کتاب توسط استاد بندانی نیشابوری در 181 جلسه تدریس گردیده است که 100 جلسه آن در ترم اول و مابقی برای ترم دوم در نظر گرفته شده است.
درضمن از این کتاب امتحانی برگزار نخواهد شد.

برای ارسال سوال لطفا وارد شوید.
 • برای مطالعه دروس
  ثبت نام کنید!
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما