18 شهریور 1400

منیة المرید

معرفی کتاب منیة المرید: «مُنْیةُ المُرید فی أدَبِ المُفیدِ وَ المُسْتَفید» کتابی است در حوزه اخلاق اسلامی و به زبان عربی، اثر شهیدثانی (شهادت ۹۶۶ق) در موضوع آداب متقابل شاگرد و استاد و آداب تعلیم و تعلم در اسلام. این اثر منبع بسیاری از آثار پس از خود در این موضوع بوده و [...]
15 اسفند 1398

منیة المرید (درس 13)

منیه المرید فی آداب المفید و المستفید که عهده دار بیان ارزش علم و آداب تعلیم و تعلم است توسط مرحوم شهید ثانی که در والاترین درجات علم و معرفت و اخلاق بوده نگاشته شده است و سالهاست که در حوزه های شیعه مورد استفاده طلاب می باشد. این کتاب توسط استاد [...]
27 بهمن 1398

منیة المرید (درس 1)

منیه المرید فی آداب المفید و المستفید که عهده دار بیان ارزش علم و آداب تعلیم و تعلم است توسط مرحوم شهید ثانی که در والاترین درجات علم و معرفت و اخلاق بوده نگاشته شده است و سالهاست که در حوزه های شیعه مورد استفاده طلاب می باشد. این کتاب توسط استاد [...]
13 مرداد 1397

منیة المرید

معرفی کتاب منیة المرید: «مُنْیةُ المُرید فی أدَبِ المُفیدِ وَ المُسْتَفید» کتابی است در حوزه اخلاق اسلامی و به زبان عربی، اثر شهیدثانی (شهادت ۹۶۶ق) در موضوع آداب متقابل شاگرد و استاد و آداب تعلیم و تعلم در اسلام. این اثر منبع بسیاری از آثار پس از خود در این موضوع بوده و [...]
×
کارایی بهتر در اپلیکیشن
ارتباط با ما